Izlaist un pāriet uz galveno saturu

Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei

Lūdzu pierakstieties sistēmā, lai pieteiktos kursam
Programmas mērķis ir veicināt sākumskolas pedagogu izpratni par starpdisciplināro mācību būtību un nozīmi skolēnu aktuālo kompetenču veicināšanā, kā arī pilnveidot viņu profesionālo kompetenci izveidot mūsdienīgas atraktīvas nodarbības skolēnu kompetenču pilnveidošanai, vērtību sistēmas bagātināšanai un personības daudzpusīgai attīstībai. Programmas pirmajā modulī “Ievads starpdisciplinārās pieejas ieviešanā pedagoga darbā” pedagogi vispirms analizē starpdisciplināro mācību būtību, mērķi, uzdevumus, darba formas un potenciālu skolēnu personības attīstībā, savstarpēji salīdzinot starpdisciplinārās, multidisciplinārās un tradicionālās mācības. Programmas otrajā modulī “Pilotstundu veidošana un vadīšana ar starpdisciplināro pieeju” pedagogiem sākumā tiek piedāvātas dažādas mūsdienīgas atraktīvas mācību organizācijas formas (izglītojošās spēles, ekskursijas, konkursi, muzeju un bibliotēku apmeklējumi, viktorīnas, eksperimenti, pētījumi u.c.), kuru īstenošanā tiek integrētas zināšanas no dažādiem mācību priekšmetiem. Programmas trešajā modulis “Starpdisciplinaritāte mācību materiālu un satura izveidē” tiek īstenots trīs vai vairāk mēnešus pēc programmas 2. moduļa realizēšanas. Pedagogu komandas prezentē jau ar skolēniem aprobēto komandas darbu, daloties savā pieredzē; izaicinājumos, kurus vajadzēja pārvarēt praksē; atklājumos; ieguvumos un perspektīvas sadarbības redzējumos. Kursa mērķauditorija Vispārējo izglītības iestāžu (kuras ir iesaistītas projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pašvaldību atbalsta pasākumu plānā) sākumskolas pedagogu kolektīvs Kursus vada Asoc.profesore, Dr.paed. Karine Oganisjana, plašākai informācijai – speciāliste profesionālās izglītības jautājumos Maija Butlere Bērziņa (tālr. 60001614, Maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv)