Izlaist un pāriet uz galveno saturu

PRIVĀTUMA POLITIKA VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA

E-MĀCĪBU VIDEI

Šī privātuma politika tiek piemērota visiem fizisko personu datiem, kuri tiek vākti, izmantoti vai jebkādā veidā apstrādāti Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) E-mācību vidē (turpmāk – Sistēma).

VISC rīkojas kā fizisko personu datu pārzinis (turpmāk – Pārzinis). VISC kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tālr. +371 67216500, visc@visc.gov.lv. Fizisko personu dati tiek aizsargāti, un šī privātuma politika tiks regulāri uzlabota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskām personām - Sistēmas lietotājiem.

Pārzinis rūpējas par personu datu aizsardzību, ievēro Sistēmas lietotāju tiesības uz datu apstrādes likumību. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī nacionālajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 • vārds, uzvārds;

 • personas kods;

 • izglītības iestāde, kurā datu subjekts strādā;

 • Personas kods;

 • Dzimšanas datums;

 • Dzimums;

 • Reģions;

 • Deklarētā dzīvesvieta;

 • Faktiskās darbības veikšanas vieta;

 • e-pasta adrese;

 • Tālruņa numurs;

 • Statuss darba tirgū;

 • Dalība izglītībā vai apmācībās uz dalības uzsākšanas brīdi projektā;

 • Iegūtās izglītības līmenis;

 • Mājsaimniecības tips;

 • Izcelsme;

 • Invaliditāte;

 • Veselības traucējumi.INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS NOLŪKS

Ņemot vērā, ka Sistēma ir izstrādāta ar ES finansējumu, pamatojoties uz 2015.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.108, Sistēmas uzturētājiem jāiegūst un jāuzkrāj personas dati par fiziskām personām: gala saņēmējiem, projektu partneriem. Lietotājiem, kuri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), daļa lietotāja datu automātiski tiks iegūti no VIIS, bet atsevišķus datus lietotājam būs jāievada Sistēmā pašam. Pārējiem lietotājiem sistēmā būs pašiem jāievada visi dalībai mācībās nepieciešamie dati. Ņemot vērā, ka Sistēma ir izstrādāta ar ES finansējumu, pamatojoties uz 2015.gada 24.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.108, Sistēmas uzturētājiem jāiegūst un jāuzkrāj personas dati par fiziskām personām: gala saņēmējiem, projektu partneriem.PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – normatīvo aktu izpilde.CIK ILGI TIKS GLABĀTI PERSONU DATI

Pārzinis glabās personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija iegūti.PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

Pārzinis ievieš organizatoriskās un tehniskās prasības, lai aizsargātu personu datus pret nejaušu vai prettiesisku datu iznīcināšanu, labošanu, atklāšanu vai citām prettiesiskām darbībām.

Pārziņa darbiniekiem ir jāievēro konfidencialitātes principi, neizpaužot personu datu informāciju, kura tiem kļuva zināma, pildot darba pienākumus.

Lai nodrošinātu personu datu drošību, Pārzinis ir ieviesis sekojošus personu datu aizsardzības pasākumus:

 1. administratīvie;

 2. cieto disku un programmatūras aizsardzība (serveru, informācijas sistēmu un datu bāžu administrēšana, darba vietu un telpu uzraudzība, operāciju sistēmu aizsardzība, aizsardzība pret datoru vīrusiem;

 3. komunikāciju un datoru tīklu aizsardzība (ugunsmūris, kas norobežo kopīgos datus, programmatūru un nevēlamās datu kopas).PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Personu dati netiks izpausti nesaistītām trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu izpildīšanai.

Dati tiks nodoti Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, balstoties uz Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Tāpat dati var tikt nodoti statistikas un kontroles nolūkiem nacionālajām Eiropas Savienības projektu uzraugošajām iestādēm, pamatojoties uz Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem tiesību aktiem.DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Datu subjektam ir tiesības bez maksas piekļūt viņa datiem, kā arī saņemt informāciju par personas datu ieguves avotu, to apstrādes mērķi. Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz pieprasīto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu.

Datu subjektam ir arī šādas tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt informāciju, kādiem mērķiem tiek apstrādāti dati;

 • iebilst pret savu datu apstrādi;

 • pieprasīt savu datu dzēšanu (šīs tiesības ir īstenojamas, ja nenonāk pretrunā ar normatīvajiem tiesību aktiem);

 • pieprasīt savu datu labošanu;

 • ierobežot personas datu apstrādi (šīs tiesības ir īstenojamas, ja nenonāk pretrunā ar normatīvajiem tiesību aktiem);

 • datu pārnesamība.CITI NOTEIKUMI

Pārzinis patur tiesības veikt labojumus un papildinājumus Privātuma politikā. Atjaunotie privātās politikas noteikumi tiks publicēti Pārziņa mājaslapā.

Pārzinis dara visu iespējamo, lai pasargātu datus no noplūdes un nodrošinātu datu subjektam pieeju saviem datiem.

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, datu subjekts var vērsties pie Pārziņa, sūtot jautājumus uz visc@visc.gov.lv.